Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Jesteś tu: Pomiń łącza nawigacjiBIP> Polski> Artykuły> Władze> Rada Uczelni> Zadania Rady Uczelni SGH
Zadania Rady Uczelni SGH
Zadania Rady Uczelni SGH:

Wyciąg ze statutu SGH stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu SGH z 29 maja 2019 r.: 

§ 55
1.  Do zadań Rady Uczelni należy:
1)   opiniowanie projektu strategii Uczelni;
2)   opiniowanie projektu statutu;
3)   monitorowanie gospodarki finansowej Uczelni;
4)   monitorowanie zarządzania Uczelnią;
5)   wskazywanie kandydatów na Rektora, po zaopiniowaniu przez Senat;
6)   opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii Uczelni;
7)   na wniosek Rektora opiniowanie programów studiów o profilu praktycznym;
8)   wyrażanie zgody na wykonywanie przez Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego;
9)   podejmowanie decyzji w sprawie przyznania Rektorowi dodatku zadaniowego na zasadach, o których mowa w art. 138 ust. 3 ustawy;
10) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

2.  W ramach monitorowania gospodarki finansowej Rada Uczelni:
1)   opiniuje plan rzeczowo-finansowy;
2)   zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
3)   zatwierdza sprawozdanie finansowe;
4)   dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Uczelni;
5)   wyraża zgodę na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych Uczelni, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, oraz dokonanie czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadkach gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 2 000 000 zł.

3.  W ramach wykonywania zadań Rada Uczelni może żądać wglądu do dokumentów Uczelni.

4.  Rada Uczelni składa Senatowi na jego pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim roczne sprawozdanie z działalności.

5.  Przewodniczący Rady Uczelni wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Rektora, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.


Utworzył: Maria MIŚKIEWICZ (26.11.2019)
Opublikował: Maria MIŚKIEWICZ (26.11.2019)
Ostatnia zmiana: 26.11.2019
Historia Zmian 
WersjaZmianaAutor zmiany 
326.11.2019Maria KARAŚprzeglądana
226.11.2019Maria KARAŚ 
126.11.2019Maria KARAŚ